תקנון

תקנון לשימוש באתר מורז

 1. כללי 
  1. אתר האינטרנטmoraz.co.il  (להלן – "אתר") מופעל על-ידי מורז צמחי מרפא (1989) בע"מ, ח.פ. 511361172, (להלן –"החברה" ו/או "מורז") במטרה לספק לכל אדם, לרבות קהל הלקוחות וחברי המועדון של החברה (להלן – "לקוח" או "לקוחות") אמצעי נוח לרכישת מוצרים. בתקנון זה בהתייחסות ל"חברה" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמם.
  2. החברה מאשרת שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, העשויים להשתנות מעת לעת (להלן – "התקנון"). התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ניסוח זה כולל פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.
  3. החברה שומרת את זכותה לשנות את התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור יהיה תקף החל ממועד פרסומו באתר.
  4. הוראות התקנון יחולו על כל שימוש באתר שיבצע לקוח, בהתאם לתנאי התקנון התקפים במועד השימוש באתר. הימצאות באתר, שימוש, הזמנה, רכישה ו/או כל פעולה אחרת באתר (לעיל ולהלן – "שימוש באתר") תחשב כהסכמה מצד הלקוח לתנאי התקנון. יש לקרוא את פרטי התקנון בתשומת לב וביסודיות.
  5. כל לקוח המבצע שימוש באתר ("משתמש") מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
  6. הלקוח מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות התקנון ותנאיו בלבד ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או ללקוחותיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.
  7. לקוח, בעל כתובת בישראל ודואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, אשר ברשותו תעודת זהות וכרטיס אשראי תקף בישראל רשאי לרכוש מוצרים באתר, בהתאם לתקנון ("רוכש"). לקוח, שאינו "רוכש" (כהגדרת המונח לעיל), שהצליח, מכל סיבה שהיא, לרכוש מוצר באתר יוכר כ"רוכש" (כהגדרת המונח לעיל) רק בהסכמת החברה בכתב, אף אם ההסכמה ניתנה בדיעבד.
  8. נכים ובעלי מוגבלויות שאינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר מוזמנים לבצע בקשה לרכישה בסעיף צור קשר באתר או בפרטים המופיעים בהסדרי הנגישות באתר.
  9. האתר עומד בתקן הנגישותAA 
 2. אחריות
  1. החברה עושה את מרב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של החברה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם ללקוח כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
  2. נפלה טעות קולמוס או טעות אחרת במידע הניתן באתר ו/או בתיאור מוצר או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.
  3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של החברה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של הרוכש.
 3. הזמנה
  1. כל המבצעים, ההנחות והקופונים ("ההטבות"), כמו גם המוצרים, המלאי והמחירים המופעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהא ללקוח כל טענה, מכל מין וסוג שהוא, בגין סתירה ו/או אי-התאמה בין ההטבות, המחירים, המוצרים או המלאי המופיע באתר לבין ההטבות, המחירים, המוצרים או המלאי המוצעים בכל מקום אחר, בין שעל ידי החברה ובין אם לאו. יובהר כי החברה רשאית להוסיף, לשנות ו/או להסיר את ההטבות, המוצרים, המלאי והמחירים בכל עת. 
  2. לשם רכישת מוצרים באתר, על הלקוח למלא את פרטיו בדף ההזמנה, לרבות שם, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, כרטיס אשראי לחיוב ויתר הפרטים המופיעים בהזמנה.
  3. לאחר ביצוע ההזמנה, הלקוח יקבל אישור הזמנה ישירות לדואר האלקטרוני ו/או לכתובת ו/או למספר טלפון שמסר. אישור זה, כולל את מספר אישור ההזמנה, בו יש להשתמש במקרה של פנייה לשירות לקוחות או בירור באשר לעסקה.
  4. פרטי ההתקשרות עם החברה, מצויים בסוף התקנון.
  5. אם הלקוח מסר פרטים כוזבים ו/או לא נכונים, ולא פעל לתיקונם מיד, רשאית החברה לבטל את העסקה, ולחייב את הלקוח בדמי המשלוח, במידה והמוצר נשלח לכתובת שנמסרה על-ידי הלקוח. 
  6. הזנת פרטים כוזבים, מהווה עבירה פלילית לפי הוראות חוק העונשין.
 4. מכירה רגילה
  1. המכירות מתבצעות בכמויות מוגבלות של המוצרים הנמכרים, במחיר קבוע מראש, אשר עשוי להשתנות מעת לעת לפי החלטת החברה, והמכירה הינה בכפוף למלאי הקיים.  
  2. המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים, וכוללים מע”מ, ככל שחל על פי הדין.
  3. במקרה שחלה טעות חריגה במחיר ו/או בתיאור מוצר כלשהוא, החברה רשאית להציע עסקה במחיר הנכון או לא לאשר את ההזמנה ו/או המכירה.
  4. במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי, על אף האמור באתר, יינתן ללקוח צפי להגעת המוצר למלאי, והלקוח יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל את ההזמנה או להמתין להגעת המוצר למלאי, אולם בכל מקרה לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בשל כך. על אף האמור לעיל, במקרה שיחסר מוצר במלאי , תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה, ולהשיב ללקוח את הכספים ששילם, אולם הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בשל כך.
  5. החברה רשאית, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה, להציע מוצרים הנמכרים באתר במחירים מוזלים או לתת הטבות שונות, לרבות קופונים. מימוש הקופונים, יתבצע בהתאם להוראות המימוש שיפורסמו באתר. ביטול עסקה מחמת פגם תחייב את הלקוח להשיב כל הטבה שקיבל במסגרת הרכישה.
 1. מבצעים באתר
  1. מעת לעת יופיעו באתר הנחות, קופנים ומבצעים בלעדיים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  2. הנחות, קופונים ומבצעים שיופיעו באתר תקפים להזמנות שנעשו באתר האינטרנט של מורז בלבד ולא בנקודות מכירה אחרות, אלא אם צוין אחרת.
  3. החברה רשאית להפסיק את ההטבות לפני הזמן לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן התראה מוקדמת.
  4. באתר ניתן להשתמש בקופוני הנחה שונים שיחולקו על-ידי החברה במגוון פעילויות ו/או מועדים. יובהר כי בכל הזמנה ניתן לעשות שימוש בקופון הנחה אחד בלבד – ללא כפל קופונים.
  5. נקודות חברי מועדון (כהגדרתן להלן) שנצברו מרכישות קודמות ניתן לממש בנוסף לקופון הנחה שהוזן באתר. (עם כפל מבצעים – קופון + נקודות צבירה).
 2. תשלום
  1. תשלום עבור הזמנת מוצר באתר, יתבצע באמצעות כרטיס חיוב תקף בישראל, הנושא את שמו של הלקוח בלבד.
  2. כרטיסי החיוב המכובדים באתר הינם: ויזה; מאסטר כארד; אמריקן אקספרס; MAX; ישראכרט.
  3. עסקה למכירת מוצר באתר, אינה מושלמת עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת האשראי הרלבנטית. מועד העסקה הינו מועד קבלת האישור של חברת האשראי.
  4. בכל מקרה שהעסקה לא הושלמה, תוך 7 ימים ממועד ההזמנה, בשל סירוב חברת האשראי או בשל כל סיבה אחרת, החברה רשאית להתייחס לעסקה כמבוטלת.
  5. בכל מקרה בו לא אושרה הזמנה, על-ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או החברה, ההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול כאמור וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול כאמור.
 1. אספקה
  1. אספקת המוצרים תתבצע באמצעות חברת השליחויות המריץ את פלאש בע"מ, ח.פ 515638807 מרחוב אבשלום גיסין 75 פתח-תקווה ("HFD" או "Epost"), או חברה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ("חברת השליחויות").
  2. דמי המשלוח הינם קבועים ועומדים על 28 ש"ח, ללא קשר למיקום היישוב אליו מתבצע המשלוח, ובלבד והיישוב נכלל ברשימת היישובים של חברת השליחויות. מועדי האספקה ורשימת היישובים מצויה באתר חברת השליחויות ועשויה להשתנות מעת לעת. דמי המשלוח ישתנו בהתאם לעלות ההזמנה ומעל 249 ש"ח יהיו ללא תשלום ("הטבת המשלוח"). מורז שומרת על זכותה לבטל/לשנות את הטבת המשלוח ו/או את דמי המשלוח כאמור.   
  3. אספקת המוצרים על ידי חברת השליחויות, הינה בתחומי ישראל בלבד, וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות או אחרות וכיו”ב).
  4. חלף משלוח, חברת השליחויות מציעה לאסוף את המוצרים מאחד ממאות הלוקרים של חברת השליחויות, הפרוסים ברחבי הארץ. עלות האספקה דרך הלוקרים תהא בעלות קבועה של 15 ש"ח, ובהזמנה מעל 249 ש"ח האספקה דרך הלוקרים תהא ללא תשלום. מורז שומרת על זכותה לבטל/לשנות את המחירים האמורים בסעיף זה.
  5. איחור במועד האספקה, מכל סיבה שהיא, לא יקנה ללקוח כל זכות מלקבל פיצויים או כספים כלשהם, למעט זכותו לבטל העסקה, בהתאם לדין ולאמור בתקנון זה.
 1. ביטול עסקה והחזרת מוצר
  1. על פי הדין, הלקוח רשאי לבטל העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, ואין באמור בסעיף שלהלן ובתקנון זה לגרוע ממנו. ביטול העסקה יתאפשר עד 14 ימים ממועד קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם, באמצעות הזמנת שליח מהאתר, במימון הלקוח בהתאם לתעריפון חברת השליחויות העשוי להשתנות מעת לעת, או שליחת המוצר, באופן עצמאי על-ידי הלקוח ובמימונו, לחברת HFD מחסן ליקוט, אבשלום גיסין 75 פתח תקווה מיקוד 4922412 ו/או לכתובת אחרת שתספק מורז ללקוח. 
  2. המוצר יוחזר ארוז באריזתו המקורית, כפי שקיבל אותו הרוכש, וללא שנעשה בו כל שימוש, שינוי או פגם .
  3. החברה תחזיר לרוכש את מלוא הסכום ששילם עבור המוצר, בניכוי דמי הביטול כדין, תוך שבעה ימי עסקים או 14 יום (בהתאם למקרה) ממועד קבלת המוצר בחזרה, ובלבד והמוצר הוחזר כאמור בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל. החזר התשלום ללקוח יתבצע לכרטיס החיוב המקורי שבו נעשתה הרכישה, או לפי הוראות כל דין. 
  4. למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת מוצרים שדיני הגנת הצרכן ונהלים שונים של משרד הבריאות, ו/או של כל גוף אחר המוסמך בדין, אוסרים על החזרתם דוגמת תרופות ותוספי תזונה. יובהר כי על עסקה ששולמה בתווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול. 
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע רכישה באתר, מלקוח שניצל לרעה את מדיניות ההחזרה של החברה.
  6. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981) המתקשים לבצע את ביטול ההזמנה מוזמנים להסתייע במוקד שירות הלקוחות של החברה כפי שמופיעים בסוף תקנון זה או בפרטים המופיעים בהסדרי הנגישות באתר. לעניין זה יובהר כי יחולו הוראות סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"-1981.
 2. בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית לבטל עסקה, או לא לאשר הזמנה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. הלקוח פעל בניגוד להוראות תקנון זה;
  2. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 3.5 לעיל, אם בהזמנה מסר הלקוח פרטים שגויים במתכוון; 
  3. אם הלקוח משתמש באתר לביצוע מעשה לא חוקי על פי דיני מדינת ישראל, או כדי לאפשר, לסייע או להקל על ביצועו של מעשה כזה;
  4. אם הלקוח חייב כספים לחברה, ולא פרע חובו, למרות שחלף המועד לתשלומו.
  5. אם כרטיס האשראי של הלקוח נחסם או הוגבל בדרך כלשהיא;
  6. אם אין אפשרות לשלוח לכתובת שנמסרה;
  7. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 4 לעיל, אם הפריטים ו/או המוצרים שהוזמנו לא זמינים;
  8. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 4 לעיל, אם נפלה טעות קולמוס חריגה , בין אם במחיר המוצר, ובין אם בתיאור המוצר;
  9. ארעה תקלה בתקשורת או תקלה טכנית אחרת שמנעה מהלקוחות להשתמש באתר באופן תקין;
  10. במקרה של כוח עליון או פעולת מלחמה או איבה או טרור או מגיפה או כל דבר אחר שמונע המשך ביצוע הזמנה, מכירה ו/או אספקה תקין;
  11. בוצעה הזמנה כפולה;
 3. אי התאמה
  1. במקרה של אי התאמה בין המוצר לבין פרטי המוצר כפי שנמסרו ללקוח בעת הרכישה, זכאי הלקוח לקבל מוצר חליפי מתאים, ללא עלות וזאת בכפוף לסעיף 8.2 לעיל ולכל דין. הלקוח מוותר על זכות זו, אם לא הודיע על אי ההתאמה תוך חודש מהתאריך שבו גילה הלקוח על אי ההתאמה. 
  2. במקרה של ביטול עסקה בגין אי התאמה, יחולו הוראות בדבר ביטול עסקה והחזרת המוצר המפורטות לעיל.
 4. מידע חיצוני ומידע רפואי 
  1. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים (ישראלים או זרים) אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל תכנים המתפרסמים בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי גולשים באתר (לרבות לקוחות ורוכשים) יהא על פי שיקול דעתם העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש, ללקוח או לרכוש כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישוריות.
  2. החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ותכשירים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. החברה מדגישה ללקוחות באתר כי מחובתם להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש בתכשיר כלשהו, לרבות תרופות הנמכרות בלא צורך במרשם וכל תכשיר אשר עלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופם, בריאותם, רווחתם, מצבם הנפשי או המראה של הלקוח. על הלקוח לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. החברה מבהירה כי מומלץ להיוועץ ברופא ו/או רוקח, בהתאם לעניין, בכל הנוגע למטרות המוצר, אופן השימוש בו, תופעות הלוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים אחרים, רפואיים או שאינם.
  3. באתר יפורסם מידע על מוצרים שנמכרים בבתי מרקחת, לרבות תוספי תזונה, מוצרים פרה-רפואיים, תכשירים, תכשירים ללא מרשם, ציוד רפואי, מוצרים הומאופטיים ועוד. את התכנים ביחס למוצרים אלה – לרבות צילומי המוצרים – מקבלת החברה מהיבואנים והספקים, והוא מתפרסם על אחריותם בלבד. הצילומים נועדו להמחשה בלבד. החברה שבה ומדגישה כי לפני השימוש מומלץ להתייעץ עם רופא ו/או רוקח, לפי העניין, ולעיין בעלון לצרכן המצוי בו.
 1. חברות במועדון הלקוחות
  1. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, מספר טלפון נייד , כתובת דואר אלקטרוני, והסכמה לקבלת דיוור בדואר אלקטרוני ובמסרונים (sms) על ידי מורז ("טופס בקשה להצטרפות")
  2. הפרטים שנמסרים בטופס בקשה להצטרפות ישמרו במאגר המידע של חברת פלאשיאפ בע"מ, ח.פ 515960276, דרך מנחם בגין 66, פתח תקווה,  או כל חברה אחרת בהתאם להחלטת החברה ("FLASHY"). האחריות על מילוי הפרטים או עדכונם באמצעות טופס בקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב בזאת למסור פרטים נכונים ומדויקים.
  3. מורז רשאית לדחות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל כחבר במועדון, מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.
  4. החברות במועדון אינה מוגבלת בזמן (אך כפופה לזכות מורז לבטל את המועדון או החברות כמתואר לעיל ולהלן). הזכות למימוש הטבות המועדון, ככל שאלו בתוקף וככל שניתנו, מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
  5. מורז רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, אם עשה שימוש שלא כדין בחברות במועדון או פעל בניגוד לתקנון זה ו/או החוק, לרבות שימוש למטרה עסקית או שימוש שיש בו לפגוע בשמה הטוב ובמוניטין של מורז או חברתFlashy   המנהלת את המועדון, או כל חברת אחרת המנהלת את המועדון.
  6. חישוב ההטבות במועדון יערך בעבור כל חבר בנפרד. לא ניתן לאחד קניות או נקודות (כהגדרתן להלן) שבוצעו או נצברו על ידי חברי מועדון שונים. רק חבר מועדון בעצמו, רשאי לעשות שימוש בחברות במועדון ובהטבות המוקנות מכוחו.
  7. מורז מעניקה לחברי מועדון הלקוחות הטבות, מבצעים והנחות שונות בעת רכישה באמצעות האתר. מורז שומרת לעצמה את האפשרות לשנות, לבטל, להחליף או להפסיק כל הטבה, מבצע, קופון או הנחה כאמור מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת. נכון ליום 01.03.2023 ההטבות לחברי המועדון הינן:
   1.  "הטבת ההצטרפות": הנחה של 10%  לקנייה ראשונה באתר.
   2. "שובר מתנת יום הולדת": הנחה חד פעמית בסך 30% הנחה (ועד 1,200 ש"ח) מסכום התשלום בפועל בגין רכישה של חבר המועדון באתר בחודש בו חל יום הולדתו. מורז רשאית לבקש מהחבר פרטים ו/או מסמכים נוספים הנדרשים לוודא את תאריך לידתו לשם קבלת ההטבה. במקרה שבו תאריך יום הולדת לא יתאם לתאריך הלידה המופיע במסמכים שנמסרו על ידי החבר, לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש את מתנת יום ההולדת. יודגש, כי באחריות חבר המועדון לציין את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות. במקרה של אי התאמה, רשאי חבר המועדון לבקש לעדכן את תאריך יום ההולדת. עדכן החבר את תאריך יום ההולדת, יהיה רשאי לממש את מתנת יום ההולדת החל ממועד יום הולדתו העוקב (לא ניתן לממש את ההטבה רטרואקטיבית) ההטבה תעודכן לחבר המועדון עד עשרים וארבע שעות ממועד ההצטרפות או הכנסת הנתונים המעודכנים כאמור בימי עסקים כסדרם. לא יינתן עודף בגין מימוש חלקי של שובר מתנת יום הולדת.
  8. מובהר כי מורז רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל הטבה, הנחה או מבצע שמוענקת לחברי המועדון וכן את הטבת ההצטרפות ו/או שובר מתנת יום הולדת, ללא הודעה מוקדמת, ולחבר המועדון לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מורז ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
  9. עוד מובהר כי העסקאות באמצעות הטבה לרכישה שנייה ומתנת יום ההולדת כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010.
  10. צבירת “נקודות” ומימושן:
   1. כל רכישה באתר מזכה בצבירת נקודות בשווי של 10% מסכום הרכישה בפועל, בערך של 1 ₪ כל נקודה, ניתן להשתמש בנקודות באתר בלבד. הנקודות אינן ניתנות להעברה או לאיחוד או להמרה למזומן. מובהר כי, לא ניתן לממש את הנקודות בעסקה בה נצברו. דמי אספקת המוצרים המפורטים בסעיף 7 לעיל לא מזכים בנקודות. 
   2. ניתן לעקוב אחר הנקודות שנצברו והיסטורית השימוש בנקודות באמצעות התחברות לאתר באזור האישי.
   3. ניתן להשתמש בנקודות גם עבור מוצרים שמחירם גבוה יותר מהנקודות הצבורות לחבר ולהשלים את התשלום באמצעי התשלום של החבר. ניתן לממש את הנקודות עם קופונים ומבצעים נוספים. מורז רשאית לקבוע כי לא כל המוצרים ניתנים למימוש בנקודות. לא ניתן יהיה לעשות שימוש בנקודות עבור דמי משלוח.
   4. מורז רשאית לשנות מעת לעת את גובה צבירת הנקודות ברכישה מזכה ו/או את אופן הצבירה ו/או לבטל את צבירת הנקודות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. ככל שייעשה שינוי כאמור לעיל ו/או במידה ותבחר מורז לסגור את האתר, לא יהיה זכאי החבר לזיכוי בגין הנקודות שצבר, אולם מורז מתחייבת במקרה כאמור להתריע בפני החבר שלושים (30) ימים לפחות לפני מועד סגירת האתר כאמור.
   5. להסרת ספק, ביטול עסקה שנעשתה באמצעות נקודות תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, ככל עסקה אחרת. במידה שחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש ברכישה מזכה, יקוזזו הנקודות שצבר החבר בעבור אותם פריטים מסך הנקודות של החבר. עם מימושו של הזיכוי בידי החבר, יושבו לו הנקודות בהתאם.
 2. העלאת תכני גולשים לאתר- 
  1. באתר מוצגים תכנים, המלצות, תמונות ותגובות שנמסרו לאתר על-ידי גולשים לצורך הצגתם באתר במסגרת תגובות, ביקורות, קבוצות דיון (פורומים), בלוגים, תגובות לבלוגים (טוק-בקים) וכו'.
  2. אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:
  3. כל תוכן שידוע לגולש המבקש להעבירו לאתר שהוא שקרי, מטעה או מסולף או הנחזה על פניו להיות שקרי, מטעה או מסולף;
  4. תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של חוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
  5. כל תוכן פוגעני, מעליב, עויין או מאיים;
  6. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
  7. כל תוכן שיש בו כדי לעודד גזענות או אפליה פסולה, לרבות על בסיס מין, לאום, גזע, צבע עור, מוצא, עדה, נטייה מינית, אמונה או השקפה פוליטית, נכות או עיסוק;
  8. תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למעביר התוכן או שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב.
  9. תכנים וכל תוכנת מחשב, קוד או יישום הכוללים וירוס מחשב כלשהו, וכן תכנים עוינים הידועים כ"סוס טרויאני", תולעים("worms"), יישומים מזיקים וכיוצא בזאת .
  10. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
  11. כל תוכן הנוגע לקטין או מזהה אותו, פרטיו האישיים, מענו או דרך התקשרות עמו.
  12. כל תוכן שיש בו כדי לזהות אישית אנשים אחרים תוך פגיעה בפרטיותם ו/או כבודם ו/או שמם הטוב.
  13. אין לפרסם באתר מודעות או כל תוכן אחר שנועדו לקדם נושאים פוליטיים או שמקורם בגופים פוליטיים. החברה רשאית להוריד בכל עת כל מודעה או תוכן הנושאים אופי פוליטי לפי שיקול דעתה המוחלט, והגולשים מוותרים על כל טענה בענין זה.
  14. החברה ו/או מי מטעמה רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת ולמנוע מהמפרסם העברת תכנים נוספים לאתר.
  15. החברה רשאית לערוך כל תוכן המועבר לאתר, ובכלל זה לקצרו.
  16. גולשים השולחים תכנים מצהירים בעצם פנייתם לאתר או בהעברת התכנים לאתר כי:
   1. כל התכנים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדויקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות קנייניות, לרבות זכויות יוצרים, כלשהן.
   2. גולש שהינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר, מסכים בעצם העברתו לאתר למוסרו לפרסום ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו, הסרתו וכיוצ"ב.
   3. גולש שאינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר מצהיר כי הוא בעל הרשאה כדין למסור את התוכן לפרסום באתר ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו הסרתו וכיוצ"ב.
   4. גולש המעביר תוכן לאתר מתיר לחברה להשתמש בתוכן לכל מטרה שהיא ובכל דרך שהיא, ומוסר לאתר את כל הזכויות ביחס לתוכן, לרבות זכות בלתי מוגבלת בזמן ובלתי חוזרת, לשימוש ופרסום בתוכן באתר ובפרסומים אחרים, והכל ללא תמורה, תשלום או תמלוגים כלשהם.
   5. החברה רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול, לשנות, לערוך או להסיר כל תוכן המועבר לאתר, בין לפני פרסומו ובין לאחר פרסומו, מבלי שתחול עליה חובה לעשות כן או להודיע על כך מראש.
   6. בעצם העברת התכנים לאתר מוותר הגולש על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל.
   7. ידוע לגולש כי תכנים הנמסרים על-ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים ללקוחות אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. החברה לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים באתר, או בכל מקום אחר, לרבות לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה או נזק שייגרמו עקב פרסום תכנים או תגובות לתכנים באתר.
   8. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי גולשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש. תכנים אלה אינם מבטאים את עמדת החברה והאתר, ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם, דיוקם, תקפותם או חוקיותם. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה ע"י צד שלישי כלשהו בתכנים שיפורסמו ע"י משתמש באתר.
   9. הגולש מוותר על כל טענה או תביעה נגד החברה או מי מטעמה בכל הקשור להצגתו/ או לשימוש בתוכן שמקורו בגולש באתר.
 3. סודיות ופרטיות
  1. הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של חברה (להלן: "מאגר המידע"). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, החברה לא תוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם.
  2. החברה מתחייבת לפעול, כמיטב יכולתה, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת המוצרים, ולא יעשה בו שימוש אלא לצורך המטרות המפורטות בתקנון. יצוין כי החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות בהתאם להוראות החקיקה, המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע בהתאם לתקני  PCI DSS.
  3. החברה, מבהירה כי על אף שהיא נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט החברה ו/או מי מטעמו, לא יעלו בידו להבטיח את שמירת המידע, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.
 4. קניין רוחני
  1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל מידע או תוכן הכלול באתר, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של החברה בלבד, או של צד שלישי שהחברה קיבלה את אישורו, וללקוח אין כל זכות בהן.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג, להעביר, לשנות, לעבד, להשכיר, למכור ו/או לתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב. 
 5. אבטחת מידע– 
  1. אבטחת המידע באתר זה עומדת בתקנים גבוהים של אבטחת מידע ברשת. האתר עובד בתקן pci-dss בו לצורך ביצוע תשלום הלקוח מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה, כך שפרטי כרטיס האשראי של הלקוחות אינו נשמר כלל בשרתי האתר. בצורה זו נמנעת האפשרות של צד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי של הלקוחות.
  2. לשם אבטחת פעולות הלקוחות ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט של הגולשים. פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה והונאה.
  3. בזמן הביקור ו/או השימוש באתר, שומר שרת האתר קבצי עוגיות (cookies), המשפרים את חווית הגלישה של הלקוח. השימוש בקבצים אלו הינו אוטומטי וללא פיקוח אדם.
  4. מידע המתקבל במסגרת רכישת מוצר, ישמש רק לצורך ביצוע פעולה זו ולצרכיה. המידע לא מועבר לגורם שלישי, למעט לכאלו שנדרש לעשות כן מכוח הדין ו/או לשם השלמת הרכישה (חברת אשראי, חברת השליחויות).
  5. החברה לא תישא באחריות לנזק כלשהו, ישיר עקיף או אחר, שיגרם ללקוח או מי מטעמו, ככל שיעשה שימוש במידע של הלקוח על ידי צד שלישי ללא הרשאה, במקרים שאינם בשליטת החברה, או הנובעים מכוח עליון או ממעשה מכוון של צד שלישי.
  6. החברה תמסור את המידע של הלקוח על פי צו שיפוטי המורה על כך.
 6. החוק החל וסמכות השיפוט
  1. על תקנון זה, יחול החוק הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לתקנון זה, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.
 7. פרטי קשר
  1. כתובת החברה: רחוב המלאכה 19 ראש העין
  2. שעות פעילות: 09:00-18:00
  3. טל: 073-3819361
  4. פקס: 04-6526335 
  5. דואר אלקטרוני: info@moraz.co.il

לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות.